Regulamin

§ 1

Definicje

1. Właściciel:

2. Portal – serwis inernetowy Pornolia dostępny pod adresem http://pornolia.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia (która ukończyła 18 lat), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 KC), a wskutek tego możliwość samodzielnego zawierania umów, korzystająca z darmowych zasobów portalu lub po dokonaniu Płatności z części płatnej Portalu.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Treści Cyfrowe - wszelkiego typu filmy, video-clipy oraz zdjęcia umieszczane w Portalu.

6. Konto - zarejestrowanie Użytkownika w systemie Portalu umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług.

7. Płatność - Opłata wniesiona poprzez płatności internetowe (przelew, karta kredytowa) lub poprzez wysłanie sms'a na wskazany numer o wskazanej treści w celu zakupu Treści Cyfrowych.

8. Usługa - pakiet świadczeń polegających na dostarczeniu Treści Cyfrowych na warunkach zawartych w Regulaminie.

9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

10. Komentarz - osobista ocena/wypowiedź wystawiona przez Użytkownika.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość dostępny pod adresem http://pornolia.pl/regulamin.html .

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Przeglądanie stron Portalu jest możliwe wyłącznie po złożeniu oświadczenia o ukończonym 18 roku życia przez Użytkownika.

2. Prezentowane w Portalu Treści Cyfrowe są dostępne wyłącznie osobom wyrażającym zgodę na ich przeglądanie.

3. Portal zapewnia dwa sposoby korzystania z jego zasobów, przeglądanie jego zawartości oraz dostęp do płatnych Treści Cyfrowych Portalu.

4. Przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga rejestracji i zakładania Konta Użytkownika i jest bezpłatne.

5. Dostęp do płatnych Treści Cyfrowych Portalu wymaga dokonania Płatności.

6. Użytkownik wyraża zgodę do jednorazowego wykorzystania jego adresu e-mail lub numeru telefonu, w celu przesłania mu kodu dostępu do części płatnej Portalu. Użytkownik może także dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie mu na podany adres e-mail informacji marketingowych oraz technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu.

7. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wszystkich Treści Cyfrowych w Portalu jest Właściciel. Szczegółowe ustalenia z tym związane zostały określone na stronie http://pornolia.pl/prawa_autorskie.html.

§ 3

Warunki korzystania z Portalu

1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi Użytkownikowi korzystanie z Portalu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka). Dla zarejestrowanych użytkowników także konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Korzystanie z płatnych Treści Cyfrowych Portalu bez rejestracji i zakładania konta w Portalu jest możliwe poprzez dokonanie Płatności w jednej z form oferowanych przez Portal (sms, przelew bankowy) na warunkach określonych dla poszczególnych Treści Cyfrowych.

3. Zawierając umowę na warunkach określonych w niniejszym regulaminie Użytkownik, będący Konsumentem żąda uruchomienia usługi natychmiast po opłaceniu zamówienia (świadczenie usługi zostaje rozpoczęta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co oznacza że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na podst. art. 38 pkt 13 ustawy o prawie konsumenta (Dz. U. dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827)

4. Użytkownik nie może umieszczać i wykorzystywać w serwisie treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik ma prawo do:

a. Korzystania z zasobów portalu, poprzez oglądanie udostępnionych Treści Cyfrowych

b. Komentowania i oceniania materiałów zamieszczonych w Portalu.

6. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Właściciela za treść Komentarzy zamieszczanych przez użytkowników Portalu na jego stronach.

7. Właściciel jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów Użytkownikowi, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa oraz/lub postanowień niniejszego Regulaminu.

8. O wprowadzonych zmianach w regulaminie zarejestrowany użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Informacja zawierać będzie zmiany wprowadzone w Portalu i/lub regulaminie i jego tekst jednolity.

§ 4

Warunki rezygnacji z usług Portalu

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta Dz. U. dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może kierować do Administratora Portalu wszelkie pytania oraz zgłoszenia błędów poprzez formularz kontaktowy na stronie http://pomoc.xes.pl

2. Reklamacje dotyczące usługi można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie http://pomoc.xes.pl/ lub pisemnie na adres właściciela.

3. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny (kontaktowy) zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Portal.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.